90/255/EEG: Beschikking van de Commissie van 10 mei 1990 tot vaststelling van de criteria voor de inschrijving van raszuivere fokschapen en -geiten in de stamboeken

31990D0255

90/255/EEG: Beschikking van de Commissie van 10 mei 1990 tot vaststelling van de criteria voor de inschrijving van raszuivere fokschapen en -geiten in de stamboeken

Publicatieblad Nr. L 145 van 08/06/1990 blz. 0032 - 0034
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 32 blz. 0217
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 32 blz. 0217

 

*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 10 mei 1990

tot vaststelling van de criteria voor de inschrijving van raszuivere fokschapen en -geiten in de stamboeken

(90/255/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 89/361/EEG van de Raad van 30 mei 1989 betreffende raszuivere fokschapen en -geiten (1), en met name op artikel 4, tweede streepje,

Overwegende dat de stamboeken in alle Lid-Staten door fokkersorganisaties, fokkersverenigingen of officiële diensten worden bijgehouden of ingesteld;

Overwegende dat daarom de criteria voor de inschrijving van raszuivere fokschapen en -geiten in de stamboeken moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat aan welomschreven voorwaarden ten aanzien van afstamming en identificatie moet worden voldaan alvorens tot inschrijving in het stamboek kan worden overgegaan;

Overwegende dat moet worden toegestaan dat het stamboek in verschillende klassen wordt ingedeeld om te voorkomen dat bepaalde diertypen worden uitgesloten;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Zooetechnisch Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Om in de hoofdafdeling van een stamboek van het betrokken ras te kunnen worden ingeschreven, moet een raszuiver fokschaap of een raszuivere fokgeit:

- afstammen van ouders en grootouders die ook in een stamboek van hetzelfde ras zijn ingeschreven,

- na de geboorte volgens de voorschriften van dat stamboek zijn geïdentificeerd,

- een afstamming hebben die overeenkomstig de voorschriften van dat stamboek is vastgesteld.

Artikel 2

De hoofdafdeling van het stamboek mag naar gelang van de eigenschappen van de dieren in verscheidene klassen worden ingedeeld; slechts aan de in artikel 1 genoemde voorwaarden beantwoordende raszuivere fokschapen en -geiten mogen in een van deze klassen worden ingeschreven.

Artikel 3

1. Een organisatie of vereniging van fokkers die een stamboek bijhoudt, mag beslissen dat een vrouwelijk dier dat niet aan de in artikel 1 genoemde voorwaarden voldoet, in een aanvullende afdeling van het stamboek mag worden ingeschreven. Dit vrouwelijke dier moet:

- na de geboorte volgens de voorschriften van het stamboek zijn geïdentificeerd,

- aan de exterieureisen voldoen,

- overeenkomstig de voorschriften van het stamboek aan minimumnormen voldoen.

2. Een vrouwelijk dier waarvan de moeder en de moedersmoeder in de in lid 1 bedoelde aanvullende afdeling van het stamboek zijn ingeschreven en waarvan de vader en de twee grootvaders in de hoofdafdeling van het stamboek zijn ingeschreven overeenkomstig de voorwaarden van artikel 1, wordt als raszuiver vrouwelijk dier beschouwd en in de hoofdafdeling van het stamboek overeenkomstig artikel 1 opgenomen.

3. De in lid 1, tweede en derde streepje, vastgestelde voorwaarden kunnen worden aangepast naar gelang het vrouwelijke dier, ook al is het van onbekende afkomst, tot het betrokken ras behoort, dan wel voortkomt uit een kruisingsprogramma dat door de organisatie of vereniging van fokkers die het stamboek beheert, is goedgekeurd.

Artikel 4

Een organisatie of vereniging van fokkers die een stamboek bijhoudt, mag beslissen dat een mannelijk dier dat niet aan de in artikel 1 genoemde voorwaarden voldoet, in een aanvullende afdeling van het stamboek kan worden ingeschreven. Dit mannelijke dier moet:

- na de geboorte volgens de voorschriften van het stamboek zijn geïdentificeerd,

- aan de exterieureisen voldoen,

- aan de minimumnormen van het stamboek voldoen,

- aan de in de bijlage vastgestelde voorwaarden voldoen.

Artikel 5

Wanneer een stamboek verscheidene klassen omvat, moeten uit een ander stamboek van hetzelfde ras afkomstige raszuivere fokschapen of -geiten die specifieke kenmerken hebben waardoor zij verschillen van de schapen- of geitenstapel van hetzelfde ras die in het stamboek

van bestemming is opgenomen, worden ingeschreven in de stamboekklasse die de kenmerken behelst waaraan zij beantwoorden.

Artikel 6

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 10 mei 1990.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 153 van 6. 6. 1989, blz. 30.

BIJLAGE

Voorwaarden als bedoeld in artikel 4, vierde streepje

Het mannelijke dier moet behoren tot een landras dat in beginsel niet bestemd is voor de melkproduktie, en tot een van de volgende rassen:

Alacarrena

Appenninica

Bergamasca

Biellese

Blackface

Campanica

Cheviot

Churra Algarvia

Churra de Terra Quente

Dalesbred

Dartmoor

Derbyshire Gritstone

Exmoor Horn

Eppynt Hill and Beulah Speckled Face

Galega Bragancana

Gallega

Gentile di Puglia

Gotland

Hardwick

Lonk

Merina

Merino Beira Baixa

Merino Branco

Montesina

North Country Cheviot

Ojalada

Resa Aragonesa

Ripollesa

Ronaldsay

Rough Fell

Segurena

Shetland

Soay

Sopravissana

St Kilda

Swaledale

Talaverana

Welsh Mountain

Onze sponsors

  • Selectart
  • Selectart 2
  • Tuinen Vanden Bussche
  • Tuinen Vandenbussche 2
  • Kezelbergflock
  • Kezelbergflock 2
  • DAP Soenen
  • DAP Soenen 2
  • Zakenkantoor Dehaese
  • Zakenkantoor Dehaese 2