Statuten

Ondernemingsnummer: 459 246 302


STATUTEN VAN “The Belgian Hampshire Down Sheep Breeders’ Association”
Onderhavige statuten vervangen de oorspronkelijke statuten van de vzw: “The Belgian Hampshire Down Sheep Breeders’ Association” zoals opgericht op 12 oktober 1995 (zie BS 7/11/1996) te 9000 Gent:

Titel I. – Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1 – De vereniging draagt als naam: “The Belgian Hampshire Down Sheep Breeders Association”, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort B.H.D.S.B.A.vzw.
Artikel 2 – De vereniging is gevestigd te 8880 Ledegem, Begijnestraat 49 en ressorteert bijgevolg onder het gerechtelijk arrondissement Kortrijk. De zetel mag naar elk ander adres binnen de landsgrenzen overgebracht worden bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur.
Artikel 3 – De vereniging heeft tot doel het Brits Hampshire Down-schapenras in België te promoten. Dit gebeurt door het merken, registreren en controleren van de geselecteerde stamboek Hampshire Down schapen in België die voldoen aan de Britse rasstandaard. Hierbij worden de richtlijnen en de besluiten van de Britse Hampshire Down Sheep Breeders’ Association gevolgd. Tevens stellen wij tot doel het promoten van het ras Hampshire Down in België.
Zij kan in deze zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst uitsluitend wordt besteed aan het doel waarvoor zij werd opgericht.
Artikel 4 – De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Titel II – Leden

Artikel 5 – Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens vier zijn. De ondergetekende oprichters zijn de eerste effectieve leden. De vereniging telt enkel effectieve leden.
Artikel 6 – Als lid kan tot de vereniging toetreden eenieder (natuurlijk persoon of rechtspersoon) die door de raad van bestuur als zodanig wordt toegelaten. Een kandidaat-lid dient zijn verzoek om toelating schriftelijk te richten aan de raad van bestuur.
Artikel 7 – De jaarlijkse bijdrage van de leden bedraagt maximum 250 euro.
Artikel 8 – Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet per aangetekende brief aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht.
Het lid dat weigert de bijdrage te betalen, wordt geacht ontslag te nemen.
De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering en met meerderheid van twee derde van de aanwezige stemmen worden uitgesproken.
Het verlies van één van de voorwaarden bepaald in het huishoudelijk reglement brengt ook van rechtswege het verlies van het lidmaatschap mee.
Artikel 9 – Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave van of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

Titel III – Raad van bestuur

Artikel 10 – De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste drie en ten hoogste zeven leden, die lid zijn van de vereniging. Het aantal bestuurders is steeds één lid kleiner dan het aantal leden. Zij worden benoemd door de algemene vergadering. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit. De duur van het mandaat is vastgesteld op zes jaar, waarbij om de drie jaar de helft van de bestuursmandaten hernieuwd wordt. Zij zijn in principe herkiesbaar. De bestuurders oefenen hun bevoegdheid uit als college.
Artikel 11 – Een bestuurder verliest automatisch zijn mandaat wanneer hij zijn hoedanigheid van effectief lid verliest. Een bestuurder kan worden afgezet door een beslissing van de algemene vergadering mits 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits 2/3 meerderheid.
Artikel 12 – Ingeval van vacature tijdens een mandaat, wordt een bestuurder door de algemene vergadering benoemd. Hij voltooit in dit geval het mandaat van de bestuurder die hij vervangt. Zo, door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen, blijven de bestuurders in functie tot in hun vervanging is voorzien.
Artikel 13 – De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. De voorzitter roept de raad bijeen en zit de vergadering voor. Ingeval hij belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter, respectievelijk de secretaris.
De raad vergadert slechts geldig indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt.
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden voorgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

Artikel 14 – De Raad van bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van degene die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Bij buitengerechtelijke handelingen wordt de vereniging, ook tegenover derden, geldig vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders.
De raad van bestuur vaardigt alle reglementen van orde uit die hij nodig oordeelt.

TITEL IV. – Algemene vergadering

Artikel 15 – De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of door de oudste van de aanwezige bestuurders. Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.

Artikel 16 – De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor: het wijzigen van statuten, het benoemen en ontslaan van bestuurders en commissarissen, het uitsluiten van een lid, het goedkeuren van begrotingen en rekeningen en kwijting verlenen aan de bestuurders en commissarissen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging, het omzetten in een vennootschap met sociaal oogmerk. Alle andere bevoegdheden worden uitgeoefend door de raad van bestuur.

Artikel 17 – De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist.
Zij moet minstens eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar, in de loop van de maand november.
De raad van bestuur is bovendien verplicht, wanneer één vijfde van de leden daarom verzoekt, een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen.
Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone brief of per email ten minste acht dagen vóór de vergadering. De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda die wordt vastgesteld door de raad van bestuur.
Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door minstens één twintigste van de effectieve leden moet eveneens op de agenda worden vermeld. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen niet behandeld worden.
Artikel 18 – Met uitzondering van de door de wet en door de statuten voorziene gevallen, worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige/vertegenwoordigde stemmen.
Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter. De algemene vergadering beslist geldig indien minstens de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. In de tweede vergadering kan geldig worden beslist ongeacht het aantal aanwezige/vertegenwoordigde leden. Wijziging van de statuten kan enkel mits 2/3 aanwezige/vertegenwoordigde leden en een 2/3 meerderheid. Wijziging van het maatschappelijk doel en de beslissing tot vrijwillige ontbinding kan enkel mits 4/5 meerderheid. Elk lid kan een schriftelijke volmacht geven aan een ander lid om hem / haar te vertegenwoordigen op de algemene vergadering; elk lid kan maximaal één volmacht dragen.
Artikel 19 – Van elke vergadering worden notulen opgemaakt die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en opgenomen worden in een bijzonder register. Uittreksels daaruit worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
Leden alsook derden, die een belang kunnen aantonen, hebben het recht om inzage en / of afschrift van de notulen te vragen.
Artikel 20 – Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 november tot 31 oktober. De raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering binnen de maand na het einde boekjaar.

TITEL V – Ontbinding, vereffening

Artikel 21 – In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering of bij gebrek daaraan de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid en de vereffeningvoorwaarden.

Artikel 22 – In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardig doel.

TITEL VI – Algemeen

Artikel 23 – Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, blijft de wet van 27 juni 1921 toepasselijk.

Artikel 24 – De statuten goedgekeurd zijnde, gaan de stichtende leden over tot de aanstelling van de bestuurders.
Als leden van de raad van bestuur worden thans door de algemene vergadering, en dit voor een eerste ambtsperiode die zal eindigen op 1 november 1999 benoemd als:
Voorzitter: Lenaert, Guido, voornoemd.
Ondervoorzitter: Dehaese, Geert, voornoemd
Penningmeester: Dendooven, Gilbert, voornoemd
Secretaris: Six, Rik, voornoemd.
Aldus opgemaakt in drie exemplaren en aangenomen met eenparigheid van stemmen op de stichtingsvergadering, gehouden te Gent op 12 oktober 1995.
(Get.) Cole Bart; De Bacquer Luc; Dehaese Geert; Dendooven Gilbert; Lenaert Guido; Minnebo Dirk; Moens Marc; Reynaert Leon; Six Rik; Tanghe Rik; Van Himste Jan; Van Loo Louis; Vandenberghe Martin.

Actualisatie raad van bestuur ingevolge de beslissing van de algemene vergadering dd 28/11/2015:

Voorzitter: Dhr Rik Tanghe, Ondervoorzitter: Dhr Klaus Soenen, Secretaris: Mevr Els Destrebecq, Penningmeester: Matias Vanden Bussche, Bestuurslid: Dhr Peter Ballekens

Onze sponsors

  • Selectart
  • Selectart 2
  • Tuinen Vanden Bussche
  • Tuinen Vandenbussche 2
  • Kezelbergflock
  • Kezelbergflock 2
  • DAP Soenen
  • DAP Soenen 2
  • Zakenkantoor Dehaese
  • Zakenkantoor Dehaese 2