Reglement van orde

(Goedgekeurd op de raad van bestuur van 09 november 2005)

 

1. LIDMAATSCHAP.
----------------------------
1.1.De Raad van Bestuur aanvaardt de leden. Hiervoor dient een kandidaat-lid zich te wenden tot de voorzitter. Er wordt een aanvraagfomulier ter beschikking gesteld waarop de vereiste inlichtingen worden ingevuld en na ondertekening wordt teruggestuurd
Na aanvaarding door de Raad van Bestuur zal het lid de nodige documenten en betalingsformulier ontvangen.

1.2 We hebben in onze v.z.w.enkel effectieve leden. Deze zijn lid zowel van de Belgische vereniging als van de Britse moederorganisatie en voldoen dan ook aan alle laws en bylaws opgenomen in het Britse flockbook. Zij hebben stemrecht op elke Algemene Statutaire Ledenvergadering en kunnen opgenomen worden in de Raad van Bestuur in België & UK. . Personen die lid zijn van andere stamboeken dan het Britse “Hampshire Down Sheep Breeders’ Association” kunnen zich geen kandidaat stellen als bestuurder.

1.3. Het lidgeld wordt elk jaar door de Raad van Bestuur bepaald. Het lidgeld moet betaald zijn voor 1 januari van het lopende boekjaar.
Alle leden worden minstens 3 weken op voorhand uitgenodigd om hun lidgeld te betalen.

1.4 Onze vzw vertegenwoordigt uitsluitend Hampshire Down kwekers die de Britse rasstandaard nastreven.
Bewijs kan enkel geleverd worden door voorlegging van de officiële Britse stamboekkaarten.
Controle kan gebeuren tijdens de jaarlijkse merkronde door de merker. Alle controles door de merker moeten worden toegestaan. De merker mag ook controles uitoefenen buiten zijn jaarlijkse merkronde. Hampshire Down schapen van een stamboek buiten UK kunnen opgenomen worden in het Britse stamboek mits het protocol te volgen (zie website).

1.5. Leden welke hun onkosten niet tijdig betalen, regels van het reglement van orde overtreden, inbreuken maken op de statuten van de vereniging of activiteiten ontwikkelen die de goede werking van de vereniging of de doelstellingen van de vereniging schaden, worden door de Raad van Bestuur geschorst tot de eerstvolgende Algemene Statutaire Ledenvergadering, alwaar door stemming over hun lidmaatschap zal beslist worden. Schorsing betekent dat het lid aan geen enkele activiteit die uitgaat van de vereniging, kan deelnemen. Uitsluiting door de Algemene Vergadering uit de vzw betekent automatisch het verlies van het lidmaatschap in Groot-Britannië aangezien het bestuur van de Britse Hampshire Down Association onze vzw als haar enige vertegenwoordiger voor België heeft aangewezen.

1.6. De Raad van Bestuur onderhoudt de contacten met de Britse Hampshire Down Association.
via het secretariaat of via onze vertegenwoordiging tijdens Britse bestuursvergaderingen,
proberen we alle problemen en vragen aan het Britse Bestuur voor te leggen.

1.7. Alle leden van de vzw kunnen de Raad van Bestuur vragen stellen via het secretariaat. Zij hebben recht op antwoord van de Raad van Bestuur, hetzij onmiddellijk via de secretaris, hetzij na de eerstvolgende bijeenkomst van de Raad van Bestuur.

2. STAMBOEKWERKING.
------------------------------------
2.1. Alléén lammeren geboren uit een erkend Hampshire Down stamboek geregistreerde ouders komen in aanmerking om geregistreerd te worden.

2.2. Alle lammeren moeten binnen de 3 dagen na geboorte voorzien zijn van een voorlopig oormerk
waardoor deze ondubbelzinnig kunnen geïdentificeerd worden.

2.3. De kweker houdt een lammerlijst bij (ter beschikking gesteld door de vereniging), die later door
de merker zal aangevuld worden met het door hem ingebrachte nummer.
Deze lammerlijst wordt onmiddellijk na de geboorte van het laatste lam en uiterlijk tegen 01.04
aan de secretaris toegestuurd, zodat deze een afspraak kan maken met de kweker voor het
merken van de lammeren.

2.4. Het merken van de lammeren gebeurt door de Raad van Bestuur aangestelde merker(s). De merker/merkers ontvangt/ontvangen hiervoor een billijke onkostenvergoeding die jaarlijks door de Raad van Bestuur wordt bepaald. De merkronde-planning wordt opgemaakt door de Raad van Bestuur.

2.5. De merker meldt zijn komst op voorhand aan de fokker. De fokker zorgt dat het merken op een
vlotte en efficiënte manier kan gebeuren. De lammeren moeten voorgebracht worden door de
fokker zelf. De merker beperkt zich tot het merken van de lammeren die zich op het bedrijf bevinden (inenten, hoefverzorging, sanitelnummers,... behoren niet tot zijn taak !).

2.6. De beslissing van de merker aangaande het al dan niet aanvaarden tot het stamboek is definitief. Indien de merker oordeelt dat een lam onvoldoende beantwoordt aan de standaard, kan de fokker op een later tijdstip een nieuwe beoordeling aanvragen.

2.7.Na het merken door middel van het door de vereniging ter beschikking gestelde merkteken,
wordt de stallijst aangevuld door de merker met de ingebrachte oornummers en aan het
secretariaat bezorgd. Het secretariaat zal alle stallijsten verzamelen en gezamenlijk doorsturen
naar Groot-Britannië voor de aanmaak van de stamboekpapieren tegen uiterlijk 1 juli van het
lopende jaar. Het secretariaat laat alle gemerkte lammeren registreren tenzij de kweker dit anders laat
weten aan het secretariaat.

2.8. Wijzigingen van eigendomsbewijzen worden aangevraagd via het secretariaat welke hiervoor
de enige verbinding is met Groot-Britannië.

2.9. Kosten voortvloeiend uit de aanmaak van stamboekpapieren en andere, zullen door het
secretariaat geïnd worden van zodra het Britse secretariaat daarom verzoekt.

2.10. Alle leden die lid zijn van de Britse moederorganisatie worden geacht een zwoegerziekte vrij attest te kunnen voorleggen voor al hun dieren vanaf 1 jan 2004.

2.11. Alle leden engageren zich de “richtlijnen en aanbevelingen bij aankoop/ verkoop van een schaap” ( zie website) te zullen respecteren als een ‘erecode van goede praktijk’.

3. PROMOTIE EN PUBLICITEIT
----------------------------------------------
3.1. De vereniging beschikt over een publicitaire folder evenals een brochure voor beginnende kwekers die leden van de vereniging via het secretariaat kunnen bestellen. Het wordt aanbevolen bij de verkoop van lammeren de nieuwe eigenaar een dergelijke brochure mee te geven.
3.2. Alle publicaties vanuit de vereniging (oa de nieuwsbrieven) blijven eigendom van de VZW en kunnen slechts mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de voorzitter of secretaris en mits vermelding van de bron worden gebruikt door de leden.
3.3. Alle leden worden gevraagd over een email adres te beschikken ten einde met het bestuur vlot te kunnen communiceren en kosten te besparen.
3.4 De vereniging verzorgt een website waarop de leden met een gegevensfiche over hun eigen flock en eventueel een digitale foto kunnen worden opgenomen. Het is de verantwoordelijkheid van de fokkers om wijzigingen in hun kudde door te geven aan de voorzitter.

Onze sponsors

  • Selectart
  • Selectart 2
  • Tuinen Vanden Bussche
  • Tuinen Vandenbussche 2
  • Kezelbergflock
  • Kezelbergflock 2
  • DAP Soenen
  • DAP Soenen 2
  • Zakenkantoor Dehaese
  • Zakenkantoor Dehaese 2