90/257/EEG 10 mei 1990: toelating van raszuivere fokschapen tot de fokkerij en voor het gebruik van sperma, eicellen en embryo’s daarvan

31990D0257

90/257/EEG: Beschikking van de Commissie van 10 mei 1990 tot vaststelling van criteria voor de toelating van raszuivere fokschapen en -geiten tot de fokkerij en voor het gebruik van sperma, eicellen en embryo's daarvan

Publicatieblad Nr. L 145 van 08/06/1990 blz. 0038 - 0038
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 32 blz. 0223
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 32 blz. 0223

 

*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 10 mei 1990

tot vaststelling van criteria voor de toelating van raszuivere fokschapen en -geiten tot de fokkerij en voor het gebruik van sperma, eicellen en embryo's daarvan

(90/257/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 89/361/EEG van de Raad van 30 mei 1989 betreffende raszuivere fokschapen en -geiten (1), en met name op artikel 4, vierde streepje,

Overwegende dat Richtlijn 89/361/EEG met name ten doel heeft het intracommunautaire handelsverkeer van raszuivere fokschapen en -geiten geleidelijk vrij te maken; dat daartoe op het gebied van het toelaten van deze dieren tot de fokkerij en het gebruik van sperma, eicellen en embryo's daarvan, aanvullende harmonisatie is vereist;

Overwegende dat de bepalingen met betrekking tot de toelating tot de fokkerij betrekking hebben zowel op de dieren als op sperma, eicellen en embryo's daarvan;

Overwegende dat het voorschrift dat sperma, eicellen en embryo's uitsluitend door officieel erkend personeel mogen worden gemanipuleerd, de nodige waarborgen biedt voor het bereiken van het nagestreefde doel;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Zooetechnisch Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Onverminderd artikel 2 worden alle raszuivere fokschapen en -geiten die in een stamboek zijn ingeschreven, tot de fokkerij toegelaten.

Artikel 2

1. Raszuivere fokrammen en -bokken komen in aanmerking voor spermawinning en voor het gebruik van hun sperma, indien zij overeenkomstig Beschikking 90/256/EEG van de Commissie (2) een prestatieonderzoek en een onderzoek ter beoordeling van hun genetische waarde hebben ondergaan.

2. Raszuivere fokrammen en -bokken komen in aanmerking voor spermawinning in het raam van officiële tests en voor het gebruik van hun sperma voor zover dit voor de uitvoering van het onderzoek naar hun prestaties en de beoordeling van hun genetische waarde overeenkomstig Beschikking 90/256/EEG noodzakelijk is.

3. Raszuivere fokooien en -geiten, alsmede eicellen en embryo's daarvan, mogen voor de fokkerij worden gebruikt.

Artikel 3

Sperma, eicellen en embryo's dienen door een officieel erkende instantie of door officieel erkend personeel te worden verzameld, behandeld en opgeslagen.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 10 mei 1990.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 153 van 6. 6. 1989, blz. 30.

(2) Zie bladzijde 35 van dit Publikatieblad.

Onze sponsors

  • Selectart
  • Selectart 2
  • Tuinen Vanden Bussche
  • Tuinen Vandenbussche 2
  • Kezelbergflock
  • Kezelbergflock 2
  • DAP Soenen
  • DAP Soenen 2
  • Zakenkantoor Dehaese
  • Zakenkantoor Dehaese 2