90/258/EEG 10 mei 1990: vaststelling van het zoötechnisch certificaat voor raszuivere fokschapen en voor sperma, eicellen en embryo’s daarvan

31990D0258

90/258/EEG: Beschikking van de Commissie van 10 mei 1990 houdende vaststelling van het zoötechnisch certificaat voor raszuivere fokschapen en -geiten en voor sperma, eicellen en embryo's daarvan

Publicatieblad Nr. L 145 van 08/06/1990 blz. 0039 - 0047
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 32 blz. 0224
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 32 blz. 0224

 

*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 10 mei 1990

houdende vaststelling van het zooetechnisch certificaat voor raszuivere fokschapen en -geiten en voor sperma, eicellen en embryo's daarvan

(90/258/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 30 mei 1989 betreffende raszuivere fokschapen en -geiten (1), inzonderheid op artikel 6,

Overwegende dat krachtens artikel 6 van Richtlijn 89/361/EEG de Commissie volgens de procedure van artikel 8 van die richtlijn het zooetechnisch certificaat dient vast te stellen dat de Lid-Staten kunnen eisen wanneer raszuivere fokschapen en -geiten alsmede sperma, eicellen en embryo's daarvan, in de handel worden gebracht;

Overwegende dat dient te worden vastgesteld welke gegevens op het zooetechnisch certificaat moeten worden vermeld; dat een model van het zooetechnisch certificaat moest worden vastgesteld en de voorwaarden moeten worden bepaald waaronder de gegevens in de documenten die de raszuivere fokschapen en -geiten en het sperma, de eicellen en de embryo's van deze dieren vergezellen, kunnen worden vermeld;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Zooetechnisch Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

1. De volgende gegevens moeten in het zooetechnisch certificaat voor fokschapen en -geiten voorkomen:

- instantie van afgifte,

- naam van het stamboek,

- volgnummer in het stamboek,

- datum van afgifte,

- identificatiemethode,

- identificatie,

- geboortedatum,

- ras,

- geslacht,

- naam en adres van de fokker,

- naam en adres van de eigenaar,

- afstamming:

1.2.3 // Vader // Grootvader // Grootmoeder // Stamboeknummer // Stamboeknummer // Stamboeknummer // Moeder // Grootvader // Grootmoeder // Stamboeknummer // Stamboeknummer // Stamboeknummer

2. De resultaten van het prestatieonderzoek en de bijgewerkte resultaten (met vermelding van hun oorsprong) van de bepaling van de genetische waarde van het dier zelf en die van de ouders en de grootouders worden, indien de desbetreffende onderzoeken zijn verricht overeenkomstig Beschikking 90/256/EEG van de Commissie (2), in het certificaat vermeld.

Artikel 2

De in artikel 1 genoemde gegevens mogen worden vermeld:

1. in de vorm van een certificaat overeenkomstig het model in bijlage I;

2. in documenten die de raszuivere fokschapen en -geiten vergezellen. In dat geval moeten de bevoegde autoriteiten in onderstaande bewoordingen verklaren dat de in artikel 1 genoemde gegevens in die documenten zijn vermeld:

»Ondergetekende verklaart dat deze documenten de in artikel 1 van Beschikking 90/258/EEG van de Commissie genoemde gegevens bevatten.".

Artikel 3

De volgende gegevens moeten voorkomen in het certificaat voor sperma van raszuivere fokschapen en -geiten:

- alle in artikel 1 bedoelde gegevens met betrekking tot de ram of de bok waarvan het sperma afkomstig is, en, voor melkrassen, de bloedgroep van die ram of bok, of de uitkomsten van een test die gelijkwaardige wetenschappelijke garanties biedt;

- inlichtingen aan de hand waarvan het sperma kan worden geïdentificeerd, de datum van winning en de naam en het adres van het spermacentrum en van de geadresseerde.

Artikel 4

De in artikel 3 genoemde gegevens mogen worden vermeld:

1. in de vorm van een certificaat overeenkomstig het model in bijlage II;

2. in documenten die het sperma van raszuivere fokschapen en -geiten vergezellen. In dat geval moeten de bevoegde autoriteiten in onderstaande bewoordingen verklaren dat de in artikel 3 genoemde gegevens in die documenten zijn vermeld:

»Ondergetekende verklaart dat deze documenten de in artikel 3 van Beschikking 90/258/EEG van de Commissie genoemde gegevens bevatten.".

Artikel 5

1. De volgende gegevens moeten voorkomen in het certificaat betreffende eicellen van raszuivere fokschapen en -geiten:

- alle in artikel 1 bedoelde gegevens met betrekking tot de ooi of de geit waarvan de eicel afkomstig is;

- inlichtingen aan de hand waarvan de eicel kan worden geïdentificeerd, de datum van winning en de naam en het adres van het eicelcentrum en van de geadresseerde.

2. Indien er meer dan één eicel per rietje is, moet dit duidelijk worden vermeld. Bovendien moeten al die eicellen van dezelfde ooi of geit afkomstig zijn.

Artikel 6

De in artikel 5 genoemde gegevens mogen worden vermeld:

1. in de vorm van een certificaat overeenkomstig het model in bijlage III;

2. in documenten die de eicellen van raszuivere fokschapen en -geiten vergezellen. In dat geval moeten de bevoegde autoriteiten in onderstaande bewoordingen verklaren dat de in artikel 5 genoemde gegevens in die documenten zijn vermeld:

»Ondertekende verklaart dat deze documenten de in artikel 5 van Beschikking 90/258/EEG van de Commissie genoemde gegevens bevatten.".

Artikel 7

1. De volgende gegevens moeten voorkomen in het certificaat voor embryo's van raszuivere fokschapen en -geiten:

- alle in artikel 1 bedoelde gegevens met betrekking tot de donorooi of -geit en alle in artikel 3, eerste streepje, bedoelde gegevens met betrekking tot de donorram of -bok;

- inlichtingen aan de hand waarvan het embryo kan worden geïdentificeerd, de datum van de inseminatie of bevruchting, de datum van winning en de naam en het adres van het embryocentrum en van de geadresseerde.

2. Indien er meer dan één embryo per rietje is, moet dit duidelijk worden vermeld. Bovendien moeten al die embryo's van dezelfde ouders afstammen.

Artikel 8

De in artikel 7 genoemde gegevens mogen worden vermeld:

1. in de vorm van een certificaat overeenkomstig het model in bijlage IV;

2. in documenten die de embryo's van raszuivere fokschapen en -geiten vergezellen. In dat geval moeten de bevoegde autoriteiten in onderstaande bewoordingen verklaren dat de in artikel 7 genoemde gegevens in die documenten zijn vermeld:

»Ondergetekende verklaart dat deze documenten de in artikel 7 van Beschikking 90/258/EEG van de Commissie genoemde gegevens bevatten.".

Artikel 9

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 10 mei 1990.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 153 van 6. 6. 1989, blz. 30.

(2) Zie bladzijde 35 van dit Publikatieblad.

BIJLAGE I

MODEL VAN HET ZOOETECHNISCH CERTIFICAAT

voor raszuivere fokschapen en -geiten

1. Instantie van afgifte:

Naam van het stamboek:

Volgnummer in het stamboek:

Identificatiemethode (b.v. plaatje, tatoeëring, oormerk):

Identificatie:

Naam van het dier (facultatief):

Geboortedatum: Ras: Geslacht:

Naam en adres van de eigenaar:

Naam en adres van de fokker:

Afstamming:

1.2.3 // Vader // Grootvader // Grootmoeder // Stamboeknr. // Stamboeknr. // Stamboeknr. // Moeder // Grootvader // Grootmoeder // Stamboeknr. // Stamboeknr. // Stamboeknr.

2. De resultaten van het prestatieonderzoek en de bijgewerkte resultaten (met vermelding van hun oorsprong) van de bepaling van de genetische waarde van het dier zelf en van zijn ouders en grootouders (1)

Gedaan te , op

(Handtekening)

(Naam in hoofdletters en titel van de ondertekenaar)

(1) Indien de resultaten zijn verkregen overeenkomstig Beschikking 90/256/EEG.

BIJLAGE II

MODEL VAN HET ZOOETECHNISCH CERTIFICAAT

voor sperma van raszuivere fokschapen en -geiten

A. Gegevens over de donorram of de donorbok

1. Instantie van afgifte:

Naam van het stamboek:

Volgnummer in het stamboek:

Identificatiemethode (b. v. plaatje, tatoeëring, oormerk):

Identificatie:

Bloedgroep of gelijkwaardige test (1):

Naam van het dier (facultatief):

Geboortedatum: Ras:

Naam en adres van de eigenaar:

Naam en adres van de fokker:

Afstamming:

1.2.3 // Vader // Grootvader // Grootmoeder // Stamboeknr. // Stamboeknr. // Stamboeknr. // Moeder // Grootvader // Grootmoeder // Stamboeknr. // Stamboeknr. // Stamboeknr.

2. De resultaten van het prestatieonderzoek en de bijgewerkte resultaten (met vermelding van hun oorsprong) van de bepaling van de genetische waarde van het dier zelf en van zijn ouders en grootouders (2)

Gedaan te , op

(Handtekening)

(Naam in hoofdletters en titel van de ondertekenaar)

B. Gegevens over het sperma

Identificatiemethode voor het sperma (kleur, nummer):

Identificatie:

I.

1.2.3.4 // // // // // Aantal doses // Datum van winning // Identificatie van de ram of de bok // Ras // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // //

II. Oorsprong van het sperma:

Naam en adres van het spermacentrum:

Bestemming van het sperma:

Naam en adres van de geadresseerde:

Gedaan te , op

(Handtekening)

(Naam in hoofdletters en titel van de ondertekenaar)

(1) Voor melkrassen.

(2) Verkregen overeenkomstig Beschikking 90/256/EEG.

BIJLAGE III

MODEL VAN HET ZOOETECHNISCH CERTIFICAAT

voor eicellen van raszuivere fokschapen en -geiten

A. Gegevens over de donorooi of de donorgeit

1. Instantie van afgifte:

Naam van het stamboek:

Volgnummer in het stamboek:

Identificatiemethode (b. v. plaatje, tatoeëring, oormerk):

Identificatie:

Naam van het dier (facultatief):

Geboortedatum: Ras:

Naam en adres van de eigenaar:

Naam en adres van de fokker:

Afstamming:

1.2.3 // Vader // Grootvader // Grootmoeder // Stamboeknr. // Stamboeknr. // Stamboeknr. // Moeder // Grootvader // Grootmoeder // Stamboeknr. // Stamboeknr. // Stamboeknr.

2. De resultaten van het prestatieonderzoek en de bijgewerkte resultaten (met vermelding van hun oorsprong) van de bepaling van de genetische waarde van het dier zelf en van zijn ouders en grootouders (1)

Gedaan te , op

(Handtekening)

(Naam in hoofdletters en titel van de ondertekenaar)

B. Gegevens over de eicel(len)

Identificatiemethode voor de eicel(len) (nummer, kleur):

Identificatie:

Aantal eicellen per rietje:

I.

1.2.3.4 // // // // // Aantal eicellen // Datum van winning // Identificatie van de ooi of geit // Ras // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // //

II. Oorsprong van de eicel(len):

Naam en adres van het eicelcentrum:

Bestemming van de eicel(len):

Naam en adres van de geadresseerde:

Gedaan te , op

(Handtekening)

(Naam in hoofdletters en titel van de ondertekenaar)

(1) Verkregen overeenkomstig Beschikking 90/256/EEG.

BIJLAGE IV

MODEL VAN HET ZOOETECHNISCH CERTIFICAAT

voor embryo's van raszuivere fokschapen en -geiten

A. Gegevens over de donorram of de donorbok

1. Instantie van afgifte:

Naam van het stamboek:

Volgnummer in het stamboek:

Identificatiemethode (b.v. plaatje, tatoeëring, oormerk):

Identificatie:

Bloedgroep of gelijkwaardige test (1):

Naam van het dier (facultatief):

Geboortedatum: Ras:

Naam en adres van de eigenaar:

Naam en adres van de fokker:

Afstamming:

1.2.3 // Vader // Grootvader // Grootmoeder // Stamboeknr. // Stamboeknr. // Stamboeknr. // Moeder // Grootvader // Grootmoeder // Stamboeknr. // Stamboeknr. // Stamboeknr.

2. De resultaten van het prestatieonderzoek en de bijgewerkte resultaten (met vermelding van hun oorsprong) van de bepaling van de genetische waarde van het dier zelf en van zijn ouders en grootouders (2)

B. Gegevens over de donorooi of de donorgeit

I. Instantie van afgifte:

Naam van het stamboek:

Volgnummer in het stamboek:

Identificatiemethode (b.v. plaatje, tatoeëring, oormerk):

Identificatie:

Naam van het dier (facultatief):

Geboortedatum: Ras:

Naam en adres van de eigenaar:

Naam en adres van de fokker:

Afstamming:

1.2.3 // Vader // Grootvader // Grootmoeder // Stamboeknr. // Stamboeknr. // Stamboeknr. // Moeder // Grootvader // Grootmoeder // Stamboeknr. 90/256/EEG.

II. De resultaten van het prestatieonderzoek en de bijgewerkte resultaten (met vermelding van hun oorsprong) van de bepaling van de genetische waarde van het dier zelf en van zijn ouders en grootouders (1)

Gedaan te , op

(Handtekening)

(Naam in hoofdletters en titel van de ondertekenaar)

C. Gegevens over het embryo/de embryo's

Identificatiemethode voor het embryo/de embryo's (nummer, kleur):

Identificatie:

Aantal embryo's per rietje:

I.

1.2.3.4.5 // // // // // // Aantal embryo's // Datum van inseminatie of bevruchting // Datum van winning // Identificatie van de ram of de bok en van de ooi of de geit // Ras // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // //

II. Oorsprong van het embryo/de embryo's:

Naam en adres van het embryocentrum:

Bestemming van het embryo/de embryo's:

Naam en adres van de geadresseerde:

Gedaan te , op

(Handtekening)

(Naam in hoofdletters en titel van de ondertekenaar) // Stamboeknr. // Stamboeknr.

(1) Voor melkrassen. (2) Verkregen overeenkomstig Beschikking

(1) Verkregen overeenkomstig Beschikking 90/256/EEG.

Moeder

Grootvader

Grootmoeder

Stamboeknr .

Stamboeknr . 90/256/EEG .

II . De resultaten van het prestatieonderzoek en de bijgewerkte resultaten ( met vermelding van hun oorsprong ) van de bepaling van de genetische waarde van het dier zelf en van zijn ouders en grootouders ( 1 )

Gedaan te , op

( Handtekening )

( Naam in hoofdletters en titel van de ondertekenaar )

C . Gegevens over het embryo/de embryo's

Identificatiemethode voor het embryo/de embryo's ( nummer, kleur ):

Identificatie :

Aantal embryo's per rietje :

I .

1.2.3.4.5Aantal embryo's

Datum van inseminatie of bevruchting

Datum van winning

Identificatie van de ram of de bok en van de ooi of de geit

Ras // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // //

II . Oorsprong van het embryo/de embryo's :

Naam en adres van het embryocentrum :

Bestemming van het embryo/de embryo's :

Naam en adres van de geadresseerde :

Gedaan te , op

( Handtekening )

( Naam in hoofdletters en titel van de ondertekenaar )

Stamboeknr .

( 1 ) Voor melkrassen . ( 2 ) Verkregen overeenkomstig Beschikking

( 1 ) Verkregen overeenkomstig Beschikking 90/256/EEG .

Onze sponsors

  • Selectart
  • Selectart 2
  • Tuinen Vanden Bussche
  • Tuinen Vandenbussche 2
  • Kezelbergflock
  • Kezelbergflock 2
  • DAP Soenen
  • DAP Soenen 2
  • Zakenkantoor Dehaese
  • Zakenkantoor Dehaese 2