2005/375/ EEG 11 mei 2005: wijziging 90/255/EEG inschrijving van mannelijke schapen in een aanvullende afdeling van het stamboek

32005D0375

2005/375/EG: Beschikking van de Commissie van 11 mei 2005 tot wijziging van Beschikking 90/255/EEG wat betreft de inschrijving van mannelijke schapen en geiten in een aanvullende afdeling van het stamboek (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 1409) (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 121 van 13/05/2005 blz. 0087 - 0089

 

 

Beschikking van de Commissie

van 11 mei 2005

tot wijziging van Beschikking 90/255/EEG wat betreft de inschrijving van mannelijke schapen en geiten in een aanvullende afdeling van het stamboek

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 1409)

(Voor de EER relevante tekst)

(2005/375/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 89/361/EEG van de Raad van 30 mei 1989 betreffende raszuivere fokschapen en -geiten [1], en met name op artikel 4, tweede streepje,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Beschikking 90/255/EEG van de Commissie van 10 mei 1990 tot vaststelling van de criteria voor de inschrijving van raszuivere fokschapen en -geiten in de stamboeken [2] stelt dat organisaties of verenigingen van fokkers mogen beslissen dat mannelijke dieren van bepaalde rassen, die in een uitputtende lijst zijn gespecificeerd, in een aanvullende afdeling van het stamboek kunnen worden ingeschreven.

(2) Deze lijst bleek onpraktisch en inflexibel te zijn en dient te worden vervangen door een flexibele procedure waarbij organisaties van fokkers kunnen kiezen voor het gebruik van de noodzakelijke genetische hulpbronnen in het kader van een duidelijk omschreven en gecontroleerd fokprogramma.

(3) In het belang van de bescherming van dierlijke genetische hulpbronnen moeten goedgekeurde organisaties of verenigingen van fokkers in voorkomend geval aanvullende afdelingen van hun stamboeken kunnen opstellen voor mannelijke dieren die niet aan de criteria voldoen om in de hoofdafdeling te worden ingeschreven, maar wel belangrijk zijn voor de instandhouding van het ras.

(4) De regels voor de inschrijving van bepaalde mannelijke dieren in een aanvullende afdeling van het stamboek en de mogelijke inschrijving van hun nakomelingen in de hoofdafdeling van het stamboek moeten streng genoeg en niet-discriminerend zijn en moeten derhalve ter goedkeuring worden voorgelegd aan de bevoegde autoriteiten zoals bedoeld in Beschikking 90/254/EEG van de Commissie van 10 mei 1990 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van organisaties en verenigingen van fokkers die stamboeken voor raszuivere fokschapen en -geiten bijhouden of instellen [3].

(5) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Zoötechnisch Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 90/255/EEG wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

 

Gedaan te Brussel, 11 mei 2005.

Voor de Commissie

Markos Kyprianou

Lid van de Commissie

[1] PB L 153 van 6.6.1989, blz. 30.

[2] PB L 145 van 8.6.1990, blz. 32.

[3] PB L 145 van 8.6.1990, blz. 30.

--------------------------------------------------

BIJLAGE

--------------------------------------------------

Onze sponsors

  • Selectart
  • Selectart 2
  • Tuinen Vanden Bussche
  • Tuinen Vandenbussche 2
  • Kezelbergflock
  • Kezelbergflock 2
  • DAP Soenen
  • DAP Soenen 2
  • Zakenkantoor Dehaese
  • Zakenkantoor Dehaese 2